Лични данни и поверителност

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Общи положения

АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООД е ангажирано с прилагането на гаранциите за правото на защита на личните данни. Защитата на личните данни се урежда в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно свободното движение на такива данни /ОРЗД/ и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), а също и в други правни актове на Европейския съюз и в законодателствата на неговите държави членки.

В съответствие с Регламента, а и с българското законодателство, ние: АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООД, ЕИК: 147100161, адрес: Бургас, ул. „Ал.Стамболийски”№52 се явяваме Администратор на лични данни.

Във връзка с предоставянето на своите услуги и извършването на своите дейности АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООД обработва като Администратор личните данни на своите клиенти – физически лица, както и личните данни на други физически лица, посочени по-долу, в съответствие с предвидените в тази Политика правила и принципи.

От тази ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ/накратко Информация/ ще разберете, защо и как АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООДобработва вашите лични данни, когато се регистрирате за нощувка в място за настаняване, собственост на АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООД или друг обект, който АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООД стопанисва, възоснова на договорни отношения за наем.

На основание чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма, лицата извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи по образец, утвърден от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма. В регистъра сe вписват личните данни на лицата – имена, ЕГН, пол, номер на лична карта, адрес.

В тези случаи (например при регистрация на рецепция) въвеждането на лични данни е задължително и се извършва по силата на законова разпоредба, като данните се събират, с цел да се предоставят на държавни институции  във връзка с техни официални законово регламентирани функции (МВР, НАП, общински служби). Данните, предоставянето на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да бъде предоставена съответната Услуга или част от нея.

При използването наинтернет страницата  www.alcionabeachpomorie.com  вие приематате политиката на поверителност на АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООД, включена в настоящата Информация.

Информацията се основава на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Кой обработва вашите данни?

„АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООДс ЕИК 147100161 е търговско дружество със седалище гр.Бургас.

Само определени и надлежно упълномощени служители на АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООДимат достъп до данните ви и ги използват единствено за целите на предоставяните от АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООДуслуги.

Всички лични данни се обработват в България.

Защо обработваме вашите данни

Ползването на част от Услугите е възможно след регистрация на Рецепция. За да бъде настанен клиент, е необходимо да предостави: име, фамилия, имейл адрес, ЕГН и номер на личната карта. В допълнение се предоставя  информация за плащане по банков път и данни за депозиране на сума.

АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООДповерява обработката на данни само на такива служители, които са обвързани от задължение за поверителност и преди това са запознати с разпоредбите за защита на данни, които се отнасят до работата им. Обработващият и което и да е друго лице, което действа под негово ръководство няма да обработват данни, освен ако нямат указания на Администратора за това.

 1. Във връзка с предоставяните Услуги АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООД обработва информация относно следните Субекти на данни:

(а) физически лица, ползватели на услуги в МН Алциона бийч две звезди и МН Алциона бийч три звезди, както и физически лица, представляващи или действащи по друг начин от името на юридически лица, които използват тези услуги;

(б) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция;

(в) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към Алциона бийч ЕООД

(г) физически лица, наети на трудов договор в Алциона бийч ЕООД

(д) физически лица, който работят  по граждански и търговски договори с Алциона бийч ЕООД

 1. Услугите на АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООД могат да бъдат заявявани само от дееспособни лица, които са навършили 18 години.

Цели за обработване на лични данни, свързани с клиентите-крайни потребители:

Целите за обработване на лични данни от АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООД, свързани със спазване на законови задължения, включват:

1. водене на регистър за настанените туристи и подаване на информация от него към компетентните органи по законоустановения ред;

2. адресна регистрация на чужденци, съгласно изискванията на приложимото законодателство;

3. удържане и заплащане на туристически данък;

4. дейности, свързани с разработването и въвеждането на мерки за противодействие на тероризма;

5. обслужване на сигнали, жалби, искания за упражняване на права и други подобни, както и на рекламации и търговски гаранции (ако е приложимо), включително изготвянето на отговори по тях;

6. осчетоводяване, фактуриране и отчитане на получаваните и извършвани плащания съобразно действащото данъчно и счетоводно законодателство;

7. други дейности по изпълнение на законови задължения (данъчни, счетоводни, регулаторни, лицензионни и др.) на АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООД, свързани с предоставяне на информация към компетентни държавни и съдебни органи и с оказване на съдействие при проверки от компетентни органи.

Какви лични данни обработваме?

Личните данни, които събираме и обработваме в зависимост от законовите изисквания може да включват: име, адрес, електронна поща, телефонен номер, ЕГН /за попълване на регистър за настанени туристи и за издаване на фактури на ФЛ/.

 1. Във връзка с предоставянето на услуги по хотелско настаняване:

(а) Идентификационни данни: имена на гост; дата на раждане; пол; националност; национален идентификационен номер (като ЕГН за български граждани) и/или номер на документ за самоличност; дата на издаване на документ за самоличност; валидност на документи за самоличност; държава, издала документа за самоличност; подпис.

(б) Данни за контакт: телефон; адрес на електронна поща; адрес.

(в) Информация, свързана с хотелско настаняване: номер на стая; етаж; дати на престоя (дата на пристигане и дата на отпътуване); продължителност на престоя (брой реализирани нощувки); използване на туристически пакет; предпочитание за вид стая (пушачи/ непушачи).

(д) Допълнителна информация, свързана с хотелско настаняване при изрично заявяване от ползвателя на услугите: специални изисквания и предпочитания, вкл. за вид преса, за храни и напитки; специални изисквания, свързани хранителни продукти, напитки и други вещества, с които има пречка госта да влиза в контакт/ досег (независимо от причината).

2. Данни, свързани с плащания и издаване на фактури: информация за начин на плащане (в брой, по банков път, с кредитна карта и т.н.); информация за дължими и извършени плащания; информация за срок на плащане и за просрочени/неплатени задължения; банкова информация (банка, IBAN, титуляр на банковата сметка); валута на извършеното плащане; номер, валидност и притежател на кредитна/ дебитна карта; CVC код; данни, съдържащи се в оторизационна форма за плащане (slip); наименование на юридическо лице; адрес на юридическо лице; ДДС номер и/или друг идентификационен, данъчен или регистрационен номер (ЕГН за физически лица); авторизационни форми (подписани).

С кого можем да споделяме вашите лични данни?

 

АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООДзачита и пази поверителността на вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООДда разкрие Ваши лични данни на следните лица:

 • Държавни и общински органи и институции: В изпълнение на своите законови задължения, АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООДможе да бъде задължено да разкрие лични данни на лица, чиито данни обработва. Това разкриване може да е наложено от законово задължение /напр. по трудовото, данъчното, осигурителното и др. законодателство/, както и да е в отговор на изрично указание или искане на държавни или общински органи или институции във връзка с или по повод на упражняване на законоустановените им функции или при инициирана проверка, ревизия, жалба и др. Възможно е също разкриването да е основано на легитимен интерес на АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООД, например, когато за вписване на определено обстоятелство в Търговския регистър или друг регистър или за доказването на определено обстоятелство се изисква предоставянето на лични данни, или на документ, съдържащ лични данни. Във всички случаи, при разкриване на лични данни на държавни и общински органи и институции ще се стремим да им съдействаме, но също така ще се стремим да зачитаме правата и неприкосновеността на личния живот на засегнатите физически лица, доколкото това е възможно.
 • Органи на съдебната власт /съд, прокуратура, следствие, държавни и частни съдебни изпълнители, нотариуси/, вещи лица, назначени от съда. Подобно разкриване е възможно да възникне най-вече във връзка с дела, по които АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООДе страна, събиране на вземания по неизпълнени договори или оформяне на документи и сделки, които изискват нотариална форма или заверка. Възможно е такова разкриване да бъде изискано и от орган на съдебната власт във връзка с или по повод на упражняване на законоустановените му функции или да е необходимо за изпълнение на приложим закон или друг нормативен акт със задължителен характер.
 • Счетоводители – за целите на съставяне на финансови отчети и текущо водене на счетоводството.
 • Банки. За изплащане на дължимите възнаграждения или суми, дължими по договор или на друго основание, АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООДможе да разкрие пред обслужващата банка информацията, необходима за осъществяване на плащането. Също така е възможно, във връзка с ползване на банкова услуга от АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООД, банките да поискат данни за лицата, управляващи и представляващи АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООДили техните пълномощници, извършващи действия пред съответната банка от името на АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООД.
 • Доставчици на услуги. Когато използваме доставчици на услуги, например: юристи, услуги, свързани с определяне, образуване и изплащане на работни заплати, счетоводители, специалисти по информационни технологии, услуги по архивиране, оперативна поддръжка на дейността ни е възможно АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООДда разкрие или предостави на трето лице вашите лични данни. Предоставянето на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това, след изрично определени граници на целите за обработването им и при ангажимент, поет от получателите на данните за осигуряване на достатъчно ниво на защитата.
 • Договорни партньори. В договори и свързани с тях документи се посочват имената на представляващия дружеството, а когато е представляван от пълномощник – и тези на съответното упълномощено лице. В определени случаи се посочва и лице за контакт.

Вашите права по отношение на събраните от нас личните данни

Съхраняваме вашите лични данни само, докато това е необходимо за предоставянето на услугите от АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООДи при спазванe на действащите нормативни актове в Република България.При спазване на приложимото законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, администрирани и обработвани от АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООД:

 1. право на достъп до Вашите лични данни, които се обработват от администратора;
 2. право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
 3. право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
 4. право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 5. право на преносимост на данните -в определените от закона случаи, да направите възражение да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
 6. право на възражение по срещу обработването на Вашите лични данни;
 7. право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен;
 8. право на оттегляне на съгласие – в случаите, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие. Подобно оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на съгласието ви за периода до оттеглянето на това съгласие
 9. право на жалба до Комисията за защита на личните данни или съда.

Всеки потребител на АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООД има право на достъп до събраните негови лични данни, както и право да поиска промени в съхраняваните лични данни, прекратяване на използването им или изтриването.Искането следва да се направи чрез писмено известие до АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООД на адрес: гр. Поморие, ул. „Крайбрежна”53 или наalcionabeach@gmail.com .Ние ще положим необходимите усилия да обрабтим вашата заявка в срок от 30 дни.

Жалба или сигнал,във връзка с обработването на вашите лични данни, можете да подадете и до Комисия за защита на личните данни, която има следните координати:

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25

E-mail: kzld@cpdp.bg

Електронна страница: www.cpdp.bg

Липса на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включващо профилиране.

В АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООД не се прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООД не предава личните данни в трети държави или международни организации.

Видеонаблюдение и сигурност

Съгласно изискванията на приложимото законодателство, АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООД прилага мерки за сигурност, които включват следните технически и организационни средства за контрол на достъпа и за осигуряване на физическа сигурност срещу посегателства над сградите и обектите и за защита на живота и здравето на гражданите: физическа охрана, алармени системи за сигурност и система за видеоконтрол, извършваща 24-часово видеонаблюдение и състояща се от записващи и запаметяващи устройства.

Видеонаблюдение и видеозаписване може да се извършва в публично достъпни зони и помещения в сградите на АЛЦИОНА БИЙЧ ЕООД и в такива, за които е предвиден специален режим за достъп. Не се извършва видеонаблюдение в стаите за гости, санитарно-хигиенни помещения,